Funkcje mMedica

W tym artykule zostaną przedstawione funkcje poszczególnych dystrybucji narzędzia mMedica. Zostały one podzielone na kategorie takie jak: kartoteka, deklaracje, kolejki oczekujących, rezerwacje, rozliczenia, recepty, gabinety, raporty oraz konfiguracja i zarządzanie. Poniższa tabelka przedstawia dostępność poszczególnych funkcji programu w zależności od wersji.

 

                                                              

Wersja mMedica

Funkcja                                                                                 

PS 

PS+

STD

STD+

KOM

KOM+

 

Kartoteka

 

Gromadzenie niezbędnych danych pacjenta

 

Ewidencja dokumentów ubezpieczeniowych

 

Pobranie statusu ubezpieczenia z systemu eWUŚ

 

Wysyłanie powiadomień i przypomnień e-mail

 

Scalanie pacjentów

 

Zbiorcza archiwizacja pacjentów

 

Dostęp do danych medycznych pacjenta

 

 

 

Zbiorcza zamiana kodów terytorialnych

 

Ewidencja dokumentów uprawniających i zgód pacjentów

 

Dopisywanie pacjentów do grup tematycznych, marketingowych

 

Deklaracje

Wprowadzanie i przegląd deklaracji

Nie dotyczy

 

Zbiorcze kopiowanie deklaracji

Zbiorcze wycofanie deklaracji

Zmiana daty wycofanych deklaracji

Zmiana roku szkolnego dla medycyny szkolnej

Wydruk deklaracji wyboru świadczeniodawcy

Import deklaracji medycyny szkolnej z pliku XLS

Migracja deklaracji i pacjentów między instalacjami mMedica

 

 

Kolejki oczekujących

Prowadzenie kolejek oczekujących

Nie dotyczy

 

Przenoszenie pacjentów między kolejkami

Wydruk zbiorczej listy oczekujących

Tworzenie statystyk kolejek oczekujących

Wyznaczanie pierwszego wolnego terminu

Automatyczne wykreślanie pacjentów z kolejki

Komunikacja z AP-KOLCE

Rezerwacje

Terminarz – proste planowanie wizyt

 

Podgląd harmonogramów pracy

 

Wyszukiwanie rezerwacji

 

Wydruk raportów zaplanowanych wizyt

 

Dostęp do rejestru skierowań

Nie dotyczy    

 

Możliwość powiązania terminu z kolejką oczekujących

Podpowiadanie pierwszorazowości i kwalifikacji pacjenta do programu profilaktyki ChUK

 

Rozliczenia

Import umów

Nie dotyczy

 

Wprowadzanie i modyfikacja danych o rozliczeniach

Eksport do NFZ danych sprawozdawczych

Import potwierdzeń do wyeksportowanych danych

Tworzenie i modyfikacja sprawozdań rozliczeniowych dla NFZ

Tworzenie faktur elektronicznych (eFaktura) i ich autoryzacja podpisem elektronicznym

Zbiorcze przeliczanie pozycji rozliczeniowych

Przekodowanie procedur ICD-9

 

 

Zbiorcze przypisanie świadczeń do umowy-ugody

Generowanie raportu z wykonanych świadczeń

Mechanizm kopiowania danych z poprzedniej wizyty

Ewidencja i rozliczanie hospitalizacji

 

 

Zbiorcze dodawanie wizyt

 

 

Zbiorcze dodawanie pozycji rozliczeniowych

 

 

Schematy wizyt dla danych medycznych

 

 

 

 

Eksport danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

 ✓

 ✓

✓ 

 ✓

 ✓

 ✓

 

Recepty

Wystawianie i wydruk pustych recept

 

 

Wystawianie i wydruk recept z lekami

 

 

 

Rejestr wydrukowanych recept Rpw

 

 

Rejestr wizyt receptowych

 

 

Nie dotyczy

 

Zarządzanie pulami numerów recept

 

 

Dostęp do słownika leków Pharmindex

 

 

 

Historia przepisanych leków i wystawionych recept

 

 

 

Gabinet

Ewidencja istotnych informacji o stanie zdrowia, przebytych chorobach, wykonanych badaniach fizykalnych itp.

 

 

 

Konfiguracja wyświetlania czynników ryzyka na ekranie wizyty

 

 

 

 

 

Prezentacja 3 ostatnich wizyt pacjenta w danym JOS-ie oraz ostatniej wizyty kompleksowej i recepturowej

 

 

 

Szablony tekstów standardowych

 

 

 

Ewidencja chorób przewlekłych

 

 

 

Prezentacja graficzna rozpoznań

 

 

 

 

 

Ewidencja historii pomiarów ciśnienia

 

 

 

Ewidencja przeprowadzanych zabiegów

 

 

 

Ewidencja i przegląd: 
- badań laboratoryjnych
- badań diagnostycznych
- stale podawanych leków
- konsultacji
- hospitalizacji
- rehabilitacji
- zrealizowanych szczepień
- czynników ryzyka

 

 

 

Podstawowa obsługa szczepień:
- standardowy kalendarz szczepień
- ewidencja wykonanych szczepień

 

 

 

Rozszerzona obsługa szczepień:
- planowanie szczepień dodatkowych
- modyfikacja standardowego kalendarza szczepień

 

 

 

 

 

Ewidencja danych antropometrycznych i przegląd w formie tabeli

 

 

 

 

 

Ewidencja badań fizykalnych i przegląd w formie tabeli

 

 

 

Słownik procedur ICD-9

 

 

 

Obsługa karty DiLO

 

 

 

 

 

Obsługa karty ChUK

 

 

 

Tworzenie, ewidencja i wydruk skierowań:
- na badania laboratoryjne
- na badania diagnostyczne
- do specjalisty
- do szpitala
- na zabiegi rehabilitacyjne

 

 

 

Tworzenie, ewidencja i wydruk skierowań do:
- sanatorium
- pielęgniarki położnej

 

 

 

 

 

Tworzenie, ewidencja i wydruk zleceń na:
- transport
- zaopatrzenie rehabilitacyjne
- rehabilitację leczniczą KRUS
- rehabilitację ogólnoustr.
- opiekę długoterminową
- badania cytologiczne
- badania histopatologiczne

 

 

 

 

 

Tworzenie, ewidencja i wydruk dokumentów:
- zaświadczenie lekarskie
- druk OL-9, N14 i PR-4
- zaśw. dla zespołu ds. OoN
- zaśw. przed szczepieniem
- informacja dla lekarza kierującego
- odmowa pacjenta

 

 

 

 

 

Ewidencja i wydruk udostępnionych druków medycznych, m.in.:
- Karta zgonu
- Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia
- MZ/N-1A Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego i inne..

 

 

 ✓

 ✓

 ✓

 

Podstawowa obsługa recept. Wystawianie recept z wykorzystaniem słowników:
- leków własnych
- Pharmindex
- Bazyl
- leków przepisywanych przez lekarza (leki preferowane)
- zapamiętywanie dawkowania i sposobu podawania leku

 

 

 ✓

 

Rozszerzona obsługa recept:
- mechanizm automatycznego wykrywania uprawnień do refundacji recepty "P" dla leków wybranych ze słownika Pharmindex
- obliczanie liczby dni stosowania przepisanego leku
- możliwość edycji leków dodanych na receptę

 

 

 

 

 

Słownik leków stale podawanych

 

 

 

Historia wystawionych recept i przepisanych leków

 

 

 

Nadruk zwolnień na druku L4, dla pacjenta i opiekuna

 

 

 

Dostęp do Terminarza i możliwość zaplanowania kolejnej wizyty

 

 

 

Integracja z modułem Stomatologicznym i Komercyjnym

 

 

 

Podstawowy przegląd historii wizyt - możliwość określenia:
- zakresu dat realizacji
- lekarza realizującego
- komórki organizacyjnej

 

 

 

Rozszerzony przegląd historii wizyt - możliwość wyboru zakresu wyświetlanych informacji

 

 

 

 

 

Schematy wizyt dla danych medycznych

 

 

 

 

 

Dopisanie wyniku zleconych badań do wizyty (automatyczne)

 

 

 

 

 

Wydruk zaleceń i podsumowania wizyty

 

 

 

Rozszerzona konfiguracja ekranów wizyty, danych medycznych, skierowań, recept:
- zmiana kolejności wyświetlania przycisków
- możliwość wyłączenia nieużywanych przycisków

 

 

 

 

 

Informacja o kwalifikacji do profilaktyki zdrowotnej: ChUK, cytologia, mammografia

 

 

 

Graficzny wykres historii przepisanych leków stale podawanych

 

 

 

 

 

Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich (eZLA)

 

 

 

Raporty

Raport wystawionych skierowań

 

 

 

Ilość wizyt z określonym rozpoznaniem

 

Ilość rozpoznań pierwszorazowych

 

Liczba świadczeń według realizującego

 

Raport przepisanych leków

 

 

 

Raport dotyczący wyników badań

 

 

 

Generator raportów – narzędzie do definiowania raportów, umożliwia zapis wyniku w formacie XLS, CSV, HTML

 

Konfiguracja i zarządzanie systemem

Zarządzanie personelem medycznym

 

Zarządzanie systemem zabezpieczeń i uprawnień

 

Tworzenie struktury organizacyjnej

 

Obsługa rejestru danych osobowych

 

Składowanie i odtwarzanie danych

 

Prowadzenie i wydruk ksiąg:
- księga przyjęć
- księga ratownictwa medycznego

 

Prowadzenie i wydruk ksiąg:
- księga główna przyjęć i wypisów
- księga NiŚOLiP
- księga zabiegów

 

 

 

Walidacje definiowane

 

 

 

 

Poczta wewnętrzna dla użytkowników programu

 

 

 

 

Możliwość wyboru zasobnika drukarki i wydruku dwustronnego

✓ 

✓ 

✓ 

 

Możliwość osobnej konfiguracji wydruku kuponów do ewidencji i do skierowań (woj. śląskie)

 

 

 

 

Dostęp do formularzy systemowych

 

 

 

 

Tworzenie szablonów wydruku na podstawie szablonów systemowych

 

 

 

 

Elektroniczny podpis kwalifikowany (wykorzystywany do logowania, podpisywania eFaktury oraz udostępnianej dokumentacji)

 

Obsługa wielu zakładów leczniczych (wielozakładowość)

 

 

 

 

Zarządzanie szablonami tekstów standardowych 

 

 

 

Rejestry dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz błędów przesyłanych do Centrum Serwisowego mMedica

 

Logowanie historii zmian uprawnień użytkowników

 

Dodawanie istotnych notatek dotyczących pacjenta

 

 

Źródło: https://mmedica.asseco.pl/oferta/charakterystyka-programu-mmedica/

 

Copyright © 2018 mMedica Info. All Rights Reserved.